VALENTÍN až do -65% 💕 NAKUPOVAŤ

NEVALENTÍNSKA SÚŤAŽ

Hraj o 2 x 50 eurovú poukážku.

Podmienky nemôžu byť jednoduchšie:

Nakúp u nás online v ľubovoľnej hodnote od 9.2.2022 do 13.2.2022, a si automaticky zaradený do súťaže. Žrebuje sa 14.2.2022 po 15tej.

None

Štatút súťaže „Nevalentínska súťaž“
I. Predmet súťaže 

Organizátormi súťaže s názvom „Nevalentínska súťaž” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosti DENIM retail s.r.o., Prešovská 45, 821 01 Bratislava, IČO: 48095176 DIČ: 2120078378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103039/B  (ďalej len „organizátor“). Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov organizátora a zvyšovanie povedomia medzi používateľmi sociálnej siete. Predmetom súťaže je online nákup v ľubovoľnej hodnote na DENIM-outlet.sk a to počas 9.02 – 13.02. 2022 do polnoci.

II. Súťažiaci a osobné údaje 

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktokoľvek, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže a je štátnym občanom Slovenskej alebo Českej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a spoluorganizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. . Účastník súťaže v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), berie na vedomie, že účasťou v súťaži poskytuje osobné údaje organizátorovi súťaže. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže na základe § 13 ods. 1 písm. b) a f) ZoOOÚ, teda za účelom plnenia zmluvy a v rámci oprávneného záujmu organizátora. Oprávneným záujmom organizátora je podľa vyššie uvedeného riadne splnenie podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže. Účelom spracúvania osobných účastníkov súťaže je: a) zaevidovanie účasti účastníka súťaže v súťaži, b) vyhodnotenie s spracovanie vyhodnotenia výsledkov súťaže a splnenia podmienok súťaže, c) identifikovanie výhercu, d) odovzdanie výhry výhercovi. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne prezývka pod ktorou sa účastník súťaže prihlási do súťaže, a v prípade výhry adresu trvalého pobytu. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže po dobu trvania súťaže, v prípade výhercov do dňa odovzdania výhry konkrétnemu výhercovi a skončenia lehoty na uplatnenie nárokov účastníka konania alebo organizátora v súdnom konaní podľa § 100 – 114 Občianskeho zákonníka.V prípade, že účastník súťaže odmietne organizátorovi poskytnúť svoje osobné údaje, túto osobu nie je možné zaradiť do súťaže a teda stráca nárok na účasť v súťaži. Poskytnutie osobných údajov za účelom prihlásenia sa do súťaže je dobrovoľné.Účastníkovi súťaže prináležia práva dotknutej osoby podľa §21 až 28 a §41 ZoOOÚ, a teda: a) právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na opravu osobných údajov, c) právo na vymazanie osobných údajov, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, e) právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, f) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, h) právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, i) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pričom kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a vo vyššie uvedených ustanoveniach ZoOOÚ. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži: a) vyhlasuje, že: I. je občanom SR; II. je plnoletý alebo III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca; b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť. 

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže 

Súťaž sa uskutoční 9.02 – 13.02. 2022 do polnoci. Úlohou súťažiaceho je online nákup v ľubovoľnej hodnote na DENIM-outlet.sk  a to počas 9.02 – 13.02. 2022 do polnoci. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci spĺňajúci podmienky. Súťaž bude ukončená  13.02.2022 po polnoci. Zo všetkých súťažiacich, ktorí splnia podmienky organizátor vyžrebuje 2 víťazov. Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV. 

IV. Cena pre výhercov 

Dvaja výhercovia získajú 1 x 50 eurovú poukážku na nákup v našich obchodoch.

V. Odovzdávanie výhier 

Organizátor kontaktuje bezprostredne po určení výhercov výhercu a požiada ho o vyzdvihnutie výhry na jednej z predajní Denim Group s.r.o. po celom Slovensku, ako aj vytvorenie fotografie s výhrou. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný telefonicky alebo emailom, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru a výhru získava vybraný náhradník. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, balíček bude zaslaný jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu. 

VI. Záverečné ustanovenia 

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke https://www.denim.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Instagram a spoločnosť Instagram je úplne oslobodená od záväzkov každým účastníkom. Dátum vydania pravidiel: 11.01.2022

Oficiálny partner & Výhradný distribútor

Oficiálny partner & Výhradný distribútor

Denim-outlet.sk patrí do skupiny DENIM GROUP, ktorá je oficiálnym partnerom prémiových značiek v rámci Slovenskej a Českej republiky.

Dozvedieť sa viac
Doprava zdarma nad 100€

Doprava zdarma nad 100€

Užite si dopravu zdarma pri nákupe nad 100€. Naše partnerské prepravné spoločnosti DPD a Packeta Vám balík doručia presne tam, kam potrebujete.

Čas a životné prostredie

Čas a životné prostredie

Značkové oblečenie Vám prinesieme až k dverám. Naviac, naše značky neustále pracujú s udržateľnými a recyklovateľnými materiálmi.

Špeciálne akcie každý týždeň

Špeciálne akcie každý týždeň

Našim zákazníkom chceme prinášať nadštandardné služby, akými sú aj každotýždňové špeciálne akcie, ktoré nechcete zmeškať:)

Nájsť predajňu

Predvoľby cookies

  • Vaše súkromie
  • Nevyhnutné cookies
  • Výkonnostné cookies
  • Funkčné cookies
  • Marketingové cookies